C A Andersson
Tillverkare: C A  Andersson, Bronäs.
Prototyp utställd på Lantruksutställningen i Örebro 1911.
Fotogenmotor 11 hk. Vikt 1500 kg.
"Arbetsorganen förenade direkt med motorvagnen. Motorn drifver två ändlösa kedjor, på hvilka hvardera äro fästade 6 plogkroppar, omväxlande en större och en mindre, jämte en rist framför hvarje plogkropp; plogkropparna röra sig vinkelrätt mot körriktningen och gå under arbetet utifrån inåt."