Eibers Motorplog 2
Tillverkare: Nils Eiber, Bjällbo, Halmstad
Bärplog med 4-cyl. egentillverkad motor. Friktionsskiva istället för växellåda. I mars 1918 beställde Eibers far en Malcus motorplog utan motor och plogsystem (se mer i artikeln längre ner). Delar från den första motorplogen användes också vid byggandet. Färdig våren 1919. Motorplogen användes på Nils fars gård i Bjällbo. Motorplogen är  nästan identisk med Kullmo.

 

Förare är Eibers far Nils Jönsson

 

 

 

Göteborgs Handels och Sjöfartstidning. 20 mars 1920.

”Motor, landsbygd och uppfinnare.”

I eder ärade tidning av den 21 februari i år finnes en uppsats med titel ”Motor, landsbygd och uppfinnare”, och då uppsatsen i fråga synes tillkommen i god tro, vore ju ingenting att säga om densamma, därest den ej vore byggd på felaktiga uppgifter. Vi taga oss därför frihetenen meddela, att ”den unge uppfinnarens fader, patron Jöns Nilsson på Bjällbo, den 5 mars 1918 beställde hos oss en vagn till motorplog, exclusive själva motorn och plogsystemet. Vid beställningen uppgav beställaren, att plogen endast skulle vara för hans eget bruk, och som vi hade bekant, att han haft långvariga försök utan att lyckas få fram något resultat, ville vi icke neka herr Nilsson, att göra honom denna tjänst. Denna vagn utfördes i likhet med de vagnar, som vi använde till våra egna motorplogar. Alla ritningar och konstruktioner för densamma utfördes på vårt ritkontor, varjämte den försågs med vår patenterade spärrhjulsväxel. Motorn tillverkades av beställaren. Densamma sades vara utförd av beställarens son; Eiber men är motorn ej försedd med några speciella uppfinningar. Från motorn överföres kraften vidare till drivhjulen medelst en friktionsväxel och automobilrullkedja. Till friktionsväxeln hade herr Eiber själv en idé, vilken var outförbar, varför på vårt ritningskontor konstruerades och utfördes ritningar till den friktionsväxel som finnes på denna motorplog. Då genom brevväxling med herr Eibers fader, torde detta ej vara för honom obekant, och bekräftades detta av brev av den 1 februari 1918. En friktionsväxels användande på detta sätt är emellertid ej heller någon nyhet, utan har i många år använts för motorfordon.

Den ”unge uppfinnaren” har således därvidlag ej nedlagt något eget arbete utan prålar med lånta fjädrar. Från friktionsväxeln föres kraften vidare medelst automobilrullkedja till en spärrhjulsväxel, som är utförd hos oss och av oss patenterad, varför han icke kunnat komma åt att använda densamma för någon annan vagn, än den vi utfört, och som ju är den, som förevisats på Bjällbo. Genom på spärrhjulsväxelns axelända fastsatta rullkuggdrev, som ingripa i på drivhjulen fästade kuggkransar med inre ingripning, överföres kraften till drivhjulen. Även denna konstruktion är vår, ehuru herr Eiber företagit någon detaljförändring på själva kuggdrevet, men användas för övrigt våra konstruktioner på de vagnar, som nu fabriceras vid Getinge, kopierade efter den vagn vi på sin tid levererade till Bjällbo.

Återstår så själva plogsystemet, som möjligen skulle vara ”den unge uppfinnarens” egen idé. Vi hava emellertid vår egen åsikt om den saken och med anledning därav funnit oss föranlåtna att genom Notarius Publicus avgiva protest mot intrång på vårt svenska patent n:o 40773, vilken protest delgavs vederbörande på Bjällbo den 20 december 1919 och Getinge mek verkstad den 19 februari i år.

Givetvis hava vi ingenting att invända mot en lojal konkurrens, vilken alltid verkar stimulerande och eggar till fortsatt energiskt arbete för utveckling och förbättringar av eget fabrikat; men då, såsom här, föreligger allt utom lojal konkurrens, måste vi reagera mot densamma. Det kan icke kallas fair att vid en fabrikation kopiera en annan fabriks detaljer, som denna med stöd av långa och dyrbara experiment låtit utarbeta på sitt ritkontor, och ännu mindre juste torde det vara , att sedan uppgiva detta såsom egna uppfinningar och fabrikat, men vi sakna tyvärr i Sverige effektiv lag om konstruktionsskydd. Ett tilltag som detta bör emellertid kunna öppna ögonen på folk för nödvändigheten av, att industrien bör äga skydd för konstruktioner, som utarbetats för egen tillverkning.

Vi äro fullt övertygade om, att Eder ärade tidning intagit uppsatsen i fråga i fullt god tro om dess riktighet; men då den i alla fall först förekommit i Eder tidning och möjligen sedan återkommer i andra tidningar, taga vi oss friheten anhålla, att Ni vill intaga detta beriktigande i Eder tidning.                  Halmstad den 6 mars 1920

Aktiebolaget Svenska Motorplogfabriken

                Fredrik V. Weidling

 

För var och en som läst artikeln Motor, landsbygd och uppfinnare med användande av vanligt, sunt förstånd bör det vara att det som influerat artikeln endast varit det intresse, som det så att säga personliga moment vid den ifrågavarande motorplogskonstruktionen väckt hos författaren. De uppgifter som förekomma i artikeln och som avse hr Eibers arbete, har jag i första hand från sakkunnigt, neutralt håll; påstående står här mot påstående, och jag finner ingen anledning att utan vidare anse hr Weidlings såsom det riktiga. Har AB Svenska Motorplgsfabriken något otalt med konstruktören av Kullmoplogen med avseende på denna plogs originalitet, helt eller delvis så faller väl tankeutbyte härom närmast inför behörig rättsinstitution. Så länge en sak som denna ej är rättsligen klargjord måste jag betrakta divergensen i uppfattning såsom mig ovidkommande.

             C. T. Holmström